นายพิสุทธิ บำรุงเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย
081-994-8389

ออนไลน์ 192 คน

เยี่ยมชม 23,660 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ก.ค. 63ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ๒๕๖๓ แชร์  
2 เม.ย. 63รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน แชร์  
13 ม.ค. 63รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แชร์  
9 ม.ค. 63ประกาศ อบต.บางซ้าย เรื่องนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมฯประจำปี 2563 แชร์  
9 ม.ค. 63ประกาศ อบต.บางซ้าย เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี 2563 แชร์  
7 ม.ค. 63ประกาศ อบต.บางซ้าย เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต แชร์  
18 พ.ย. 62รายงานผลแผนการเสริมมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แชร์  
3 ต.ค. 62การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต อบต.บางซ้าย แชร์  
2 ต.ค. 62แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แชร์  
1 ต.ค. 62รายงานผลสถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แชร์  
1 ต.ค. 62คู่มือการปฏิบัติงานร้องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย แชร์  
1 ต.ค. 62รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แชร์  
4 ก.พ. 62คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย แชร์  
16 ม.ค. 62มาตรการป้องกันการรับสินบน แชร์  
16 ม.ค. 62มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แชร์  
16 ม.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แชร์  
9 ม.ค. 62มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย แชร์  
9 ม.ค. 62มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง แชร์  
7 ม.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันทุจริต แชร์  
4 ม.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 29 รายการ
เปลี่ยนภาษา