เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสถานะการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
รายงานการแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ๒๕๖๓อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสถานะการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
รายงานการแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนอบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๓อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๓อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสถานะการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
รายงานการแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
ประกาศ อบต.บางซ้าย เรื่องนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมฯประจำปี 2563อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
ประกาศ อบต.บางซ้าย เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี 2563อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
ประกาศ อบต.บางซ้าย เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตอบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.20s. 0.50MB