เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสถานะการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
รายงานการแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๓อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๓อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสถานะการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
รายงานการแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
ประกาศ อบต.บางซ้าย เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตอบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.-๒๕๖๑ –๒๕๖๕) ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
รายงานการแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
งบแสดงสถานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสถานะการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.18s. 0.50MB