เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสถานการณ์คลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
แผนการจ่ายเงินรวม (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
แผนอบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 (ในรอบ 6 เดือน)อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสถานการณ์คลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่๒อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
แผนการจ่ายเงินรวม (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้ายอบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสถานการณ์คลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่๑อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
แผนการจ่ายเงินรวม (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดอบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.10s. 0.50MB