เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการเสริมความงามเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ.๒๕๖๓อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารอบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
มอบนมผงเด็กให้กับผู้ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดที่เป็นคุณแม่วัยใส อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ครั้งที่๑/๒๕๖๓อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พื้นที่หมู่ที่ ๕ (ฝั่งใต้) ปี พ.ศ.๒๕๖๓อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังชะโด ๑/๒๕๖๓อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
การบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พื้นที่หมู่ที่ ๒,๓,๕(ฝั่งเหนือ)ปี พ.ศ.๒๕๖๓อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลบางซ้าย ประจำปี ๒๕๖๓อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลบางซ้าย ประจำปี ๒๕๖๓อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
ประชาสัมพันธ์ การใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากยาเสพติดอบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการจัดหางาน Part-timeอบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความรอบรู้เรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับประชาชนทั่วไปอบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
คำแนะนำวิธีกำจัดหน้ากากอนามัยใช้แล้วในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
ประชาสัมพันธ์ กรมขนส่งทางบก เปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ วิถีใหม่ New Normalอบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
"ตู้ปันสุข" องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้ายอบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
ประชาสัมพันธ์ มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับตลาดในพื้นที่ อปท.อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.34s. 0.50MB