เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๒อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
จดหมายข่าว อบต.บางซ้ายปีที่ 1 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2562อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
การขอใบอนุญาต การก่อสร้าง-รื้อถอน-ต่อเติม-ดัดแปลงอาคารอบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
วันปิยะมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
เอกสารแสดงตนผู้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
โครงการส่งเสริมอาชีพจากภูมิปัญาญาท้องถิ่น (การปลูกข้าวอินทรีย์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ภายใต้โครงการ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" (ทาสีสะพานหมู่ที่ ๗ ตำบลบางซ้าย)อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ภายใต้โครงการ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" (ทาสีสะพานหมู่ที่ ๕ และ ๖ ตำบลบางซ้าย)อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
กิจกรรม Kick Off กำจัดผักตบชวาและวัชพืช อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
จดหมายข่าว อบต.บางซ้ายปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2562อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พื้นที่หมู่ที่ ๗ ตำบลบางซ้ายอบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พื้นที่หมู่ที่ ๖ ตำบลบางซ้ายอบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โรงเรียนคอตัน พื้นที่หมู่ที่ ๕ ตำบลบางซ้ายอบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พื้นที่หมู่ที่ ๒,๓,๕(ฝั่งเหนือ) ต.บางซ้ายอบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายนอบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง พนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นรอบการประเมินระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.19s. 0.50MB