เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประชาสัมพันธ์ อบต.บางซ้าย เรื่อง การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
????????????ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง การห้ามกระทำการเผาในที่โล่ง เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองอบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้ายอบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
วันเด็กแห่งชาติประจำปี2563อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2563อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
ประชาสัมพันธ์โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 (รอบที่1) อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย(๑๑ธันวาคม๒๕๖๒)อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๒อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
จดหมายข่าว อบต.บางซ้ายปีที่ 1 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2562อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
การขอใบอนุญาต การก่อสร้าง-รื้อถอน-ต่อเติม-ดัดแปลงอาคารอบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
โครงการอบรมส่งเสริมการยุติความรุนแรงในครอบครัว โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางซ้าย ประจำปี ๒๕๖๒อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
วันปิยะมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
เอกสารแสดงตนผู้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
โครงการส่งเสริมอาชีพจากภูมิปัญาญาท้องถิ่น (การปลูกข้าวอินทรีย์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.24s. 0.50MB