เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓86 ธ.ค. 62
กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๒56 ธ.ค. 62
จดหมายข่าว อบต.บางซ้ายปีที่ 1 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2562196 ธ.ค. 62
การขอใบอนุญาต การก่อสร้าง-รื้อถอน-ต่อเติม-ดัดแปลงอาคาร1027 พ.ย. 62
โครงการอบรมส่งเสริมการยุติความรุนแรงในครอบครัว โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางซ้าย ประจำปี ๒๕๖๒325 พ.ย. 62
วันปิยะมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒1923 ต.ค. 62
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒2321 ต.ค. 62
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์7116 ต.ค. 62
เอกสารแสดงตนผู้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓431 ต.ค. 62
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ 4211 ก.ย. 62
โครงการส่งเสริมอาชีพจากภูมิปัญาญาท้องถิ่น (การปลูกข้าวอินทรีย์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒319 ก.ย. 62
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ภายใต้โครงการ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" (ทาสีสะพานหมู่ที่ ๗ ตำบลบางซ้าย)3022 ส.ค. 62
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ภายใต้โครงการ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" (ทาสีสะพานหมู่ที่ ๕ และ ๖ ตำบลบางซ้าย)6223 ก.ค. 62
กิจกรรม Kick Off กำจัดผักตบชวาและวัชพืช 4310 ก.ค. 62
จดหมายข่าว อบต.บางซ้ายปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2562434 ก.ค. 62
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พื้นที่หมู่ที่ ๗ ตำบลบางซ้าย342 ก.ค. 62
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พื้นที่หมู่ที่ ๖ ตำบลบางซ้าย3628 มิ.ย. 62
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โรงเรียนคอตัน พื้นที่หมู่ที่ ๕ ตำบลบางซ้าย3127 มิ.ย. 62
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พื้นที่หมู่ที่ ๒,๓,๕(ฝั่งเหนือ) ต.บางซ้าย3326 มิ.ย. 62
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน3325 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB