เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
วันเด็กแห่งชาติประจำปี2563313 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562226 ธ.ค. 62
7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2563426 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 313 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 (รอบที่1) 413 ธ.ค. 62
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย(๑๑ธันวาคม๒๕๖๒)611 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓136 ธ.ค. 62
กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๒116 ธ.ค. 62
จดหมายข่าว อบต.บางซ้ายปีที่ 1 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2562376 ธ.ค. 62
การขอใบอนุญาต การก่อสร้าง-รื้อถอน-ต่อเติม-ดัดแปลงอาคาร4027 พ.ย. 62
โครงการอบรมส่งเสริมการยุติความรุนแรงในครอบครัว โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางซ้าย ประจำปี ๒๕๖๒625 พ.ย. 62
วันปิยะมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒2723 ต.ค. 62
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒2921 ต.ค. 62
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์10416 ต.ค. 62
เอกสารแสดงตนผู้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓561 ต.ค. 62
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ 4811 ก.ย. 62
โครงการส่งเสริมอาชีพจากภูมิปัญาญาท้องถิ่น (การปลูกข้าวอินทรีย์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒389 ก.ย. 62
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ภายใต้โครงการ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" (ทาสีสะพานหมู่ที่ ๗ ตำบลบางซ้าย)3222 ส.ค. 62
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ภายใต้โครงการ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" (ทาสีสะพานหมู่ที่ ๕ และ ๖ ตำบลบางซ้าย)7723 ก.ค. 62
กิจกรรม Kick Off กำจัดผักตบชวาและวัชพืช 7310 ก.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB