เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์ อบต.บางซ้าย เรื่อง การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 25637512 ก.พ. 63
????????????ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง การห้ามกระทำการเผาในที่โล่ง เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง8712 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย6227 ม.ค. 63
วันเด็กแห่งชาติประจำปี25631313 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25621026 ธ.ค. 62
7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 25631826 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 613 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 (รอบที่1) 1813 ธ.ค. 62
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย(๑๑ธันวาคม๒๕๖๒)1311 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓246 ธ.ค. 62
กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๒296 ธ.ค. 62
จดหมายข่าว อบต.บางซ้ายปีที่ 1 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2562726 ธ.ค. 62
การขอใบอนุญาต การก่อสร้าง-รื้อถอน-ต่อเติม-ดัดแปลงอาคาร5227 พ.ย. 62
โครงการอบรมส่งเสริมการยุติความรุนแรงในครอบครัว โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางซ้าย ประจำปี ๒๕๖๒1625 พ.ย. 62
วันปิยะมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒3923 ต.ค. 62
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒3421 ต.ค. 62
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์13416 ต.ค. 62
เอกสารแสดงตนผู้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓821 ต.ค. 62
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ 8511 ก.ย. 62
โครงการส่งเสริมอาชีพจากภูมิปัญาญาท้องถิ่น (การปลูกข้าวอินทรีย์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒569 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB