เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ผ.ด.ส.3)3529 ธ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒3128 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๓ 114 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๒17813 ธ.ค. 61
กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑794 ธ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย ประจำปี 256018411 ม.ค. 60
ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.04s. 0.50MB