นายพิสุทธิ บำรุงเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย
081-994-8389

ออนไลน์ 70 คน

เยี่ยมชม 30,386 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


"พัฒนาโปร่งใส ใส่ใจกับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ มุ่งสู่ความสำเร็จของประชาชน"พันธกิจ

 • 1.การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ ทางบก และทางระบายน้ำ
 • 2.รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ
 • 3.ให้มีและและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
 • 4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม การฝึก การประกอบอาชีพของประชาชน
 • 5.ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 • 6.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมรวมทั้งการจัดการศึกษาตามภารกิจ
 • 7.ส่งเสริมการกีฬา สถานที่ประชุม สวนสาธารณะ
 • 8.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • 9.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
 • 10.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 • 11.ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
 • 12.ส่งเสริมการท่องเที่ยว


ยุทธศาสตร์การพัฒนา 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  แนวทางการพัฒนา
      ๑.๑ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
      ๑.๒ แนวทางการพัฒนา การขยายเขตประปา หรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
      ๑.๓ แนวทางการพัฒนา การขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง
      ๑.๔ การขยายเขตชลประทานเพื่อการเกษตร
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
  แนวทางการพัฒนา
      ๒.๑ แนวทางการพัฒนาอาชีพ
      ๒.๒ แนวทางการพัฒนาการศึกษา
      ๒.๓ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขอนามัย
      ๒.๔ แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการชุมชน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
  แนวทางการพัฒนา
      ๓.๑ แนวทางการพัฒนาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม
  แนวทางการพัฒนา
      ๔.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  แนวทางการพัฒนา
       ๕.๑ แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  แนวทางการพัฒนา
      ๖.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แนวทางการพัฒนา
      ๗.๑ แนวทางการพัฒนาการป้องกันอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยว
 • ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน แนวทางการพัฒนา
      ๘.๑ แนวทางการสร้างและการพัฒนาการรวมกลุ่ม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
      ๙.๑ แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
      ๙.๒ แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
เปลี่ยนภาษา