เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายสังวาลย์ ขาวสอาด

  ประธานสภาอบต.บางซ้าย

 • นายธงชัย ฤทธิ์จันทร์

  รองประธานสภาสมาชิกสภา

 • นายศุภชัย กิจสอาด

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  ต.บางซ้าย

 • นายยงยุทธ เกตุงาม

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  ต.บางซ้าย

 • นางสาวสุริยา วาจางามเลิศ

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  ต.บางซ้าย

 • นายนิพนธ์ วาจางามเลิศ

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  ต.บางซ้าย

 • นายสวง สุกาวาศ

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

  ต.บางซ้าย

 • นายมิตรชัย ไทยประกอบ

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

  ต.บางซ้าย

 • นางสำราญ พบสระใหญ่

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  ต.บางซ้าย

 • นายอุดร ทุมเชียงลำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  ต.บางซ้าย

 • นางพัชรพร ไขแสงทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  ต.บางซ้าย

 • นางบุญยืน ชะบำรุง

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  ต.บางซ้าย

 • นายลำไย ผลพิกุล

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

  ต.บางซ้าย

 • นางบุญรอด ขุนทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  ต.บางซ้าย

 • นายเฉลา เสือคำราม

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  ต.บางซ้าย

 • นายไฉน หอมขจร

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

  ต.บางซ้าย

 • นางสาวจารุณี ยิ้มจันทร์

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  ต.แก้วฟ้า

 • นายสถิตย์ บุญรัตน์

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  ต.แก้วฟ้า

 • นายนิวน ฤกษ์จำนงค์

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  ต.แก้วฟ้า

 • นายเดชเจริญ สุขธานี

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

  ต.แก้วฟ้า

 • นางกมลทิพย์ เทพขาม

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  ต.แก้วฟ้า

 • นายสมฉาย จารัตน์

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  ต.แก้วฟ้า

 • นางสาววันเพ็ญ ว่องไว

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  ต.แก้วฟ้า

 • นายวงเดือน ธาราทรัพย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

  ต.แก้วฟ้า

 • นายเฉลา ธาราทรัพย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

  ต.แก้วฟ้า

 • นายวัชระ ศรีนางแย้ม

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  ต.แก้วฟ้า

 • นายนเรศ ศรีนางแย้ม

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  ต.แก้วฟ้า

0.01s. 0.75MB