นายพิสุทธิ บำรุงเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย
081-994-8389

ออนไลน์ 347 คน

เยี่ยมชม 23,656 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายสังวาลย์ ขาวสอาด

  ประธานสภาอบต.บางซ้าย

  0851799784

 • นายธงชัย ฤทธิ์จันทร์

  รองประธานสภา

  0804258243สมาชิกสภา

 • นายศุภชัย กิจสอาด

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  0899325384

 • นายยงยุทธ เกตุงาม

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  0837170709

 • นางสาวสุริยา วาจางามเลิศ

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  0890832895

 • นายนิพนธ์ วาจางามเลิศ

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  0898821946

 • นายสวง สุกาวาศ

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

  0817785015

 • นายมิตรชัย ไทยประกอบ

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

  0817335329

 • นางสำราญ พบสระใหญ่

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  0892434314

 • นายอุดร ทุมเชียงลำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  0984951484

 • นางพัชรพร ไขแสงทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  0831576138

 • นางบุญยืน ชะบำรุง

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  0897442047

 • นายลำไย ผลพิกุล

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

  0957316010

 • นางบุญรอด ขุนทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  0925941147

 • นายเฉลา เสือคำราม

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  0870468621

 • นายไฉน หอมขจร

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

  0890732867

 • นางสาวจารุณี ยิ้มจันทร์

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  0656743162

 • นายสถิตย์ บุญรัตน์

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  0892439210

 • นายนิวน ฤกษ์จำนงค์

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  0990599949

 • นายเดชเจริญ สุขธานี

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

  0932737789

 • นางกมลทิพย์ เทพขาม

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  0890575653

 • นายสมฉาย จารัตน์

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  0818022563

 • นางสาววันเพ็ญ ว่องไว

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  0818022563

 • นายวงเดือน ธาราทรัพย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

  0898013851

 • นายเฉลา ธาราทรัพย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

  0819948389

 • นายวัชระ ศรีนางแย้ม

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  0890986509

 • นายนเรศ ศรีนางแย้ม

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  0819376312เปลี่ยนภาษา