เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายพิสุทธิ บำรุงเขต

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย

 • นายดิเรก ควรพินิจ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย

 • นายสำเริง สุขทรัพย์ศรี

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย

 • นายวีระวัฒน์ สิทธิพัฒนกุล

  เลขานุการนายก อบต.บางซ้าย0.02s. 0.50MB