นายพิสุทธิ บำรุงเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย
081-994-8389

ออนไลน์ 272 คน

เยี่ยมชม 23,691 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายวีระวัฒน์ ปิ่นทอง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  0894103093

 • นางสาวกรรณิกา บุญเหมาะ

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  0870482262สำนักปลัด

 • นายวีระวัฒน์ ปิ่นทอง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

  0894103093

 • นางสาวอัญญาวีร์ ทองธัญประจวบ

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  0819948389

 • นางสาวอังคณา รูโปบล

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

  0819948389

 • นายทัศน์นัย มะลูลีม

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

  0819948389

 • นางสาวศศิมณฑล ฤทธิสนธิ์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

  0819948389

 • นายพรหมกรณ์ ศรีสวัสดิ์

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

  0819948389

 • นางพรทิพย์ คำภักดี

  ครู (คศ.1)

  0819948389

 • นายแสวง จูงใจ

  เจ้าพนักงานธุรการ

  0819948389

 • นางสาวิตรี สัตยาพันธ์

  ผู้ดูแลเด็ก

  0819948389

 • นายเฉลิม บำรุงเขต

  พนักงานขับรถยนต์

  0819948389

 • นายวิโรจน์ ไทยประกอบ

  พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ

  0819948389

 • นายสันติ ชื่นสกุล

  คนงาน

  0819948389

 • นางธันย์ชนก จันทรคณา

  แม่บ้าน

  0819948389

 • นายบุญเลิศ เกตุพร

  ยาม

  0819948389

 • นางสาวศิริ ชะบำรุง

  ผู้ดูแลเด็ก

  0819948389

 • นางสาวกมลวัลย์ เปล่งศรี

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

  0819948389

 • นางสาวศิริพรรณ น้อยเอี่ยม

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

  0819948389

กองคลัง

 • น.ส.กรรณิกา บุญเหมาะ

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

  0870482262

 • นางสาวภารดี สิมไพบูลย์

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

  0819948389

 • ว่าง

  นักวิชาการพัสดุ(ปก.ชก.)

  -

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)

  -

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง.ชง.)

  -

 • นางสาวพรทิพย์ กลั่นพจน์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  0819948389

 • นางสาวจิรภรณ์ นุชนวล

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  0819948389

 • นางสาวพิมพ์ภัทรา เสถียรทิพย์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

  0819948389

 • นางสาวกรองทอง ป้อมทอง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  0819948389

 • นายนุกูลกฤษ มงคลหล้า

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

  0819948389

กองช่าง

 • นายวีระวัฒน์ ปิ่นทอง

  นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

  0819948389

 • นายภฤศ วีระเสรี

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

  0819948389

 • ว่าง

  นายช่างโยธา

  -

 • ว่าง

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

  -

 • นายจักรกฤษ ยิ่งยงค์

  พนักงานขับรถยนต์

  0819948389

 • นายอนิรุต ทรงกาย

  พนักงานผลิตน้ำประปา

  0819948389

 • นางสาวจุฑามาศ เสือคำราม

  คนงาน

  0819948389

 • นายนที มงคลจิต

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

  0819948389

 • นายนภัทร เจริญจิต

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

  0819948389เปลี่ยนภาษา