เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายวีระวัฒน์ ปิ่นทอง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • นางสาวกรรณิกา บุญเหมาะ

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักปลัด

 • นางสาวกรรณิกา บุญเหมาะ

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวอัญญาวีร์ ทองธัญประจวบ

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นางสาวอังคณา รูโปบล

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นายทัศน์นัย มะลูลีม

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • นางสาวศศิมณฑล ฤทธิสนธิ์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • นายพรหมกรณ์ ศรีสวัสดิ์

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นางพรทิพย์ คำภักดี

  ครู (คศ.1)

 • นายแสวง จูงใจ

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวิตรี สัตยาพันธ์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นายเฉลิม บำรุงเขต

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายวิโรจน์ ไทยประกอบ

  พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ

 • นายสันติ ชื่นสกุล

  คนงานทั่วไป

 • นางธันย์ชนก จันทรคณา

  แม่บ้าน

 • นายบุญเลิศ เกตุพร

  ยาม

 • นางสาวศิริ ชะบำรุง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวกมลวัลย์ เปล่งศรี

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นางสาวศิริพรรณ น้อยเอี่ยม

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองคลัง

 • นางสาวบุญเรือน ทาไร

  นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวบุญเรือน ทาไร

  นักวิชาการคลังชำนาญการ

 • นางสาวภารดี สิมไพบูลย์

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 • ว่าง

  นักวิชาการพัสดุ(ปก.ชก.)

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง.ชง.)

 • นางสาวพรทิพย์ กลั่นพจน์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวจิรภรณ์ นุชนวล

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวพิมพ์ภัทรา เสถียรทิพย์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวกรองทอง ป้อมทอง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

กองช่าง

 • นายวีระวัฒน์ ปิ่นทอง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายภฤศ วีระเสรี

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • ว่าง

  นายช่างโยธา

 • นายจักรกฤษ ยิ่งยงค์

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายอนิรุต ทรงกาย

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • ว่าง

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวจุฑามาศ เสือคำราม

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • ว่าง

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

0.01s. 0.75MB