เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบังคับ อบต.บางซ้าย ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงานส่วยตำบล พ.ศ.๒๕๖๒16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ อบต.บางซ้าย15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.๒๕๖๒15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง อบต.บางซ้าย พ.ศ.๒๕๖๒110
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม15
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล280
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล462
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล15251
แผนพัฒนาบุคลากร อบต.บางซ้าย 156

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB