เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ๒๕๖๓116
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน19
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓113
ประกาศ อบต.บางซ้าย เรื่องนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมฯประจำปี 2563110
ประกาศ อบต.บางซ้าย เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี 2563111
ประกาศ อบต.บางซ้าย เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต117
รายงานผลแผนการเสริมมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๒16
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต อบต.บางซ้าย113
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ113
รายงานผลสถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒17
คู่มือการปฏิบัติงานร้องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย16
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒118
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย15
มาตรการป้องกันการรับสินบน16
มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต18
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย15
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันทุจริต111
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ144

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB