เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ117
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (2562-2564)130
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต154
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย149
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี 2561153

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB