เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ๒๕๖๓126
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน110
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓113
ประกาศ อบต.บางซ้าย เรื่องนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมฯประจำปี 2563111
ประกาศ อบต.บางซ้าย เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี 2563113
ประกาศ อบต.บางซ้าย เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต117
รายงานผลแผนการเสริมมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๒19
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต อบต.บางซ้าย114
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ114
รายงานผลสถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒19
คู่มือการปฏิบัติงานร้องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย18
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒121
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย17
มาตรการป้องกันการรับสินบน17
มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต19
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย16
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง18
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันทุจริต112
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ148

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB