เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ๒๕๖๓15
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน12
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓12
ประกาศ อบต.บางซ้าย เรื่องนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมฯประจำปี 256312
ประกาศ อบต.บางซ้าย เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี 256313
ประกาศ อบต.บางซ้าย เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต17
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต อบต.บางซ้าย13
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ13
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ136
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (2562-2564)152
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต169
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย162
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี 2561170

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB