เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561848 ต.ค. 61
ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายภายในหมู่บ้าน (บริเวณถนนทางสามแยกถึงบ้านนางประโลม อุบลวงศ์ ) หมู่ที่ ๑ ตำบลบางซ้าย ถนนพร้อมท่อลอดระบายน้ำชนิดท่อกลม (คสล.) บริเวณถนนสายหนองโสนวัดดอน (หน้963 ส.ค. 61
ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายภายในหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายสุนทร นุ่มโพธิ์ ถึงบ้าน นายผิว เรืองพลับพลา) หมู่ที่ ๗ ตำบลบางซ้าย843 ส.ค. 61
อบต.บางซ้าย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมถนนดินลงลูกรังฝั่งตะวันออก (ต่อจากบ้านนายยอด เจริญผล) หมู่ที่ ๕ ตำบลบางซ้าย6422 มิ.ย. 60
อบต.บางซ้าย สอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ ๖ ตำบลบางซ้าย5922 มิ.ย. 60
อบต.บางซ้าย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลบางซ้าย5522 มิ.ย. 60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังฝั่งตะวันออก(ต่อจากบ้านนายยอด เจริญผล) หมู่ที่ 5 ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา7813 มิ.ย. 60
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB