เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.วัดวังชะโด โดยวิธีเจาะจง82 ธ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓)620 ต.ค. 63
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด ๑๗ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊ส ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์ พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโซลีน421 ก.ย. 63
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคอตัน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7719 มี.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน (จากปากทางถนนสายอยุธยา-สุพรรณบุรี-เชื่อมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลบางซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ504 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน (จากปากทางถนนสายอยุธยา--สุพรรณบุรี-เชื่อมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลบางซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3820 ม.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25633513 ม.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 25611098 ต.ค. 61
ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายภายในหมู่บ้าน (บริเวณถนนทางสามแยกถึงบ้านนางประโลม อุบลวงศ์ ) หมู่ที่ ๑ ตำบลบางซ้าย ถนนพร้อมท่อลอดระบายน้ำชนิดท่อกลม (คสล.) บริเวณถนนสายหนองโสนวัดดอน (หน้1283 ส.ค. 61
ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายภายในหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายสุนทร นุ่มโพธิ์ ถึงบ้าน นายผิว เรืองพลับพลา) หมู่ที่ ๗ ตำบลบางซ้าย1133 ส.ค. 61
อบต.บางซ้าย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมถนนดินลงลูกรังฝั่งตะวันออก (ต่อจากบ้านนายยอด เจริญผล) หมู่ที่ ๕ ตำบลบางซ้าย8422 มิ.ย. 60
อบต.บางซ้าย สอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ ๖ ตำบลบางซ้าย8322 มิ.ย. 60
อบต.บางซ้าย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลบางซ้าย7722 มิ.ย. 60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังฝั่งตะวันออก(ต่อจากบ้านนายยอด เจริญผล) หมู่ที่ 5 ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา10813 มิ.ย. 60
ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB