เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒124
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 (ในรอบ 6 เดือน)116
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย121
ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด165
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒116
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561122
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑293
ข้อมูลสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑184
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 25611112
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561(ในรอบ6เดือน)188

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB