เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒16
แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบฯ119
รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒1148
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 (ในรอบ 6 เดือน)144
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย143
ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด191
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒142
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561144
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑2119
ข้อมูลสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑1109
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 25611136
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561(ในรอบ6เดือน)1114

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB