เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบฯ16
รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒179
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 (ในรอบ 6 เดือน)131
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย135
ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด183
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒132
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561136
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑2113
ข้อมูลสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑1101
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 25611131
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561(ในรอบ6เดือน)1107

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB