นายพิสุทธิ บำรุงเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย
081-994-8389

ออนไลน์ 165 คน

เยี่ยมชม 23,607 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ง ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙ ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ให้สภาตำบลบางซ้ายยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย และมีการรวม อบต.แก้วฟ้า กับ อบต.บางซ้าย

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอบางซ้ายห่างจาก ที่ว่าการอำเภอบางซ้าย ประมาณ ๒ กิโลเมตร


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับเทศบาลตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลวังพัฒนา อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่ของ อบต.บางซ้าย เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนา เป็นทุ่งนาโล่งไม่มีป่าและภูเขา เมื่อถึงฤดูฝนมีฝนตกชุกเมื่อถึงฤดูน้ำหลากน้ำในคลองจะมีระดับสูงและท่วมปกคลุมไปทั่วบริเวณ

จำนวนหมู่บ้าน ๑๕ หมู่บ้าน ๙๒๘ หลังคาเรือน

ตำบลแก้วฟ้าตำบลบางซ้าย
หมู่ที่ 1 บ้านแก้วฟ้า
หมู่ที่ 2 บ้านแก้วฟ้า
หมู่ที่ 3 บ้านหน้าวัด
หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ล้อม
หมู่ที่ 5 บ้านไผ่ล้อม
หมู่ที่ 6 บ้านแก้วฟ้า
หมู่ที่ 7 บ้านหนองหม้อแกง
หมู่ที่ 1 บ้านคลองกุ่ม
หมู่ที่ 2 บ้านคลองหน้าวัด
หมู่ที่ 3 บ้านบางซ้าย
หมู่ที่ 4 บ้านหัวสะพาน
หมู่ที่ 5 บ้านคลองตัน
หมู่ที่ 6 บ้านหนองโสน
หมู่ที่ 7 บ้านสาย
หมู่ที่ 8 บ้านดอนผักขม

จำนวนประชากร

ประชากรทั้งสิ้น 2,689 คน ชาย 1,352 คน หญิง 1,337 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 87 คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูลจำนวนประชากรและบ้าน ณ 20 ตุลาคม 2560 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย)

เปลี่ยนภาษา