เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอบางซ้ายห่างจาก ที่ว่าการอำเภอบางซ้าย ประมาณ ๒ กิโลเมตร


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับเทศบาลตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลวังพัฒนา อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่ของ อบต.บางซ้าย เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนา เป็นทุ่งนาโล่งไม่มีป่าและภูเขา เมื่อถึงฤดูฝนมีฝนตกชุกเมื่อถึงฤดูน้ำหลากน้ำในคลองจะมีระดับสูงและท่วมปกคลุมไปทั่วบริเวณ

จำนวนหมู่บ้าน ๑๕ หมู่บ้าน ๙๒๘ หลังคาเรือน

ตำบลแก้วฟ้าตำบลบางซ้าย
หมู่ที่ 1 บ้านแก้วฟ้า
หมู่ที่ 2 บ้านแก้วฟ้า
หมู่ที่ 3 บ้านหน้าวัด
หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ล้อม
หมู่ที่ 5 บ้านไผ่ล้อม
หมู่ที่ 6 บ้านแก้วฟ้า
หมู่ที่ 7 บ้านหนองหม้อแกง
หมู่ที่ 1 บ้านคลองกุ่ม
หมู่ที่ 2 บ้านคลองหน้าวัด
หมู่ที่ 3 บ้านบางซ้าย
หมู่ที่ 4 บ้านหัวสะพาน
หมู่ที่ 5 บ้านคลองตัน
หมู่ที่ 6 บ้านหนองโสน
หมู่ที่ 7 บ้านสาย
หมู่ที่ 8 บ้านดอนผักขม

จำนวนประชากร

ประชากรทั้งสิ้น 2,689 คน ชาย 1,352 คน หญิง 1,337 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 87 คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูลจำนวนประชากรและบ้าน ณ 20 ตุลาคม 2560 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย)
0.02s. 0.50MB