เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบล       องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ง ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙ ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ให้สภาตำบลบางซ้ายยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย และมีการรวม อบต.แก้วฟ้า กับ อบต.บางซ้าย
0.02s. 0.50MB