นายพิสุทธิ บำรุงเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย
081-994-8389

ออนไลน์ 33 คน

เยี่ยมชม 30,399 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

ถนน คสล. หมู่บ้านและถนนลูกลังการโทรคมนาคม
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน - แห่ง
สถานีโทรคมนาคม จำนวน - แห่ง


มวลชนจัดตั้ง
ลูกเสือชาวบ้าน ๒ รุ่น จำนวน  70 คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน    - คน
กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ จำนวน    - คน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 111 คน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2 รุ่น จำนวน  56 คน


การไฟฟ้า

มีไฟฟ้า ครบทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน


แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

แหล่งธรรมชาติ

คลอง
คลองกุ่ม , คลองหนองหม้อแกง
จำนวน 12สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ประปา หมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง
เปลี่ยนภาษา