เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม

ถนน คสล. หมู่บ้านและถนนลูกลังการโทรคมนาคม
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน - แห่ง
สถานีโทรคมนาคม จำนวน - แห่ง


มวลชนจัดตั้ง
ลูกเสือชาวบ้าน ๒ รุ่น จำนวน  70 คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน    - คน
กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ จำนวน    - คน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 111 คน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2 รุ่น จำนวน  56 คน0.02s. 0.50MB