เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภคการไฟฟ้า

มีไฟฟ้า ครบทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน


แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

แหล่งธรรมชาติ

คลอง
คลองกุ่ม , คลองหนองหม้อแกง
จำนวน 12สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ประปา หมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง0.01s. 0.50MB